OR, MR en GMR

Ouderraad (OR)

Binnen de Piramide hebben we een actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders die actief zijn op beide locaties. Leden met ervaring, maar ook nieuwe leden met frisse nieuwe ideeën.

De ouders van de ouderraad hebben een grote aandeel in de activiteiten die op school plaatsvinden. Zij overleggen samen met de leerkrachten over alle activiteiten binnen, maar ook buiten de school.

De ouderraad organiseert veel activiteiten en zonder ouderhulp zijn veel zaken op onze school lastig uitvoerbaar. Te denken valt aan: feestdagen zoals Kerst, Sinterklaas, Pasen, Koningsspelen, maar ook de Avond4daagse, Pannenkoekendag, verkeer, Bingo, enz. We denken mee  om de activiteiten te organiseren, maar zorgen ook voor de boodschappen en vaak helpen we mee op de dag dat de activiteiten plaatsvinden.

6x per schooljaar is er een vergadering waarin we de algemene zaken en de verschillende commissies bespreken. Daarnaast is er iemand die de financiën regelt wat betreft de inkomsten en uitgave van de ouderbijdrage.

Zo heeft ook iedere groep een klassenouder. Deze klassenouder coördineert allerlei activiteiten waarbij hulp van ouders gewenst of noodzakelijk is. Ook assisteren ouders bijvoorbeeld bij projecten en excursies. Om alle ouderhulp zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden er aan het begin van het schooljaar per activiteit door de ouderraad werkgroepen samengesteld met daarin zowel leerkrachten als ouders.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad die meedenkt over het beleid van de school. Op de Piramide bestaat de MR uit tien leden, te weten vijf ouders en vijf leerkrachten.

De MR is er voor u en in het belang van uw kind(eren). De MR en dan met name de ouders, proberen contact te leggen/onderhouden met de achterban. Op deze manier proberen zij erachter te komen wat er speelt en op deze manier nog meer namens “de ouders” te spreken.

Er wordt meegedacht met de schoolleiding, een standpunt ingenomen en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Hiernaast heeft de MR op een aantal punten instemmingsrecht.

Voorbeelden van agendapunten zijn: het formatieplan, besteding budgetten, de schoolgids, advisering bij wijziging leermiddelen, etc.

De MR komt vijf maal per schooljaar bij elkaar. De MR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door ouders of verzorgers van leerlingen van de school worden bezocht.

De MR is te bereiken via mr@obsdepiramide.nl

Van links naar rechts:

Bovenste rij: Ingrid de Meere (leerkracht), Johan Straaten (leerkracht, voorzitter), Nico Nouwels (ouder), Anuschka Buist (leerkracht), Ruud van ‘t Hoff (ouder) Anne-jet Verhoef (leerkracht).
Onderste rij: Lenny Weenink (ouder), Jenice Böck (leerkracht), Linda Schagen (ouder, secretaris), Krystle van der Valk (ouder).

Hier leest u de verslagen van de laatste bijeenkomsten:

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een wettelijk ingestelde raad die meedenkt over het beleid op stichtingsniveau. In de GMR zijn ouders en leerkrachten van de verschillende scholen vertegenwoordigd.

De GMR onderhoudt contact met de MR-en van de verschillende scholen. Op deze manier proberen zij erachter te komen wat er speelt en op deze manier nog meer namens alle scholen te spreken.

De MR komt vijf maal per schooljaar bij elkaar. Drie keer per jaar wordt er enkel met het PO deel (primair onderwijs) vergaderd. De twee andere vergaderingen zijn gezamenlijk met de MR van het VO (voortgezet onderwijs). De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door ouders of verzorgers van leerlingen van de school worden bezocht.

Er wordt meegedacht met de schoolleiding, een standpunt ingenomen en advies (gevraagd en ongevraagd) gegeven. Hiernaast heeft de MR op een aantal punten instemmingsrecht.

Voorbeelden van agendapunten zijn: het lerarentekort, het strategisch beleid en personeelsbeleid, de begroting, etc.

De GMR is te bereiken via gmr@ozhw.nl