Inleiding

OBS de Piramide vindt verkeerseducatie belangrijk. Daarom besteden wij hier binnen onze school veel aandacht aan. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen zoals die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd.

Maar een belangrijkere reden om kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs aan te bieden is, dat dit naar onze overtuiging een belangrijke bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige verantwoordelijke verkeersdeelnemers.

Wij kiezen ervoor om binnen het Zuid-Hollandse programma “Structurele Aanpak Verkeerseducatie Primair Onderwijs” bij te dragen aan de veilige, zelfstandige mobiliteit van kinderen. Daarom bieden wij hen in alle leerjaren actuele verkeerseducatie, zowel theorie als praktijk, aan. Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de ouders, om verkeersonderwijs en -opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen. Tevens werken we samen met de gemeente en andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de kinderen zo veilig mogelijk te krijgen en te houden.

 

 

Doelen

Verkeerseducatie op onze school past binnen het landelijke streven naar Permanente Verkeerseducatie. Daarmee wordt beoogd dat alle verkeersdeelnemers de verkeersregels kennen, vaardigheden leren en algemene normen en waarden in het verkeer aanhouden. Voor kinderen in het basisonderwijs vraagt dit vanzelfsprekend meer inzet, zowel in het onderwijs als in de opvoeding.

In Zuid-Holland is de permanente verkeerseducatie voor 4 tot 12-jarigen uitgewerkt in het programma "Structurele Aanpak Verkeerseducatie Primair Onderwijs". Alle gemeenten inde provincie onderschrijven dit programma.

 

Via het Schoolactieplan Verkeer verbindt ook onze school zich aan de doelen van de Structurele Aanpak:

a. wij bieden planmatig theoretisch verkeersonderwijs aan de hand van actueel materiaal;

b. wij bieden planmatig praktische verkeerseducatie aan de leerlingen in alle groepen;

c. wij brengen minimaal 1 x per jaar de school-thuisroutes van de leerlingen en de schoolomgeving in kaart;

d. wij onderhouden contact met de gemeente over de veiligheid van de routes en de schoolomgeving;

e. wij communiceren minstens 1 x per jaar met de ouders over verkeersveiligheid en rol van ouders daarbij;

f. de contactpersoon verkeer vanuit het team en de verkeersouders werken samen binnen onze school om de uitvoering van dit plan te realiseren.

Met de uitvoering van dit plan willen wij een bijdrage leven aan het genoemde programma.

 

Verkeerseducatie

Voor zowel de theoretische als de praktische educatie, maken wij gebruik van de doorgaande verkeerseducatielijn van VVN. Hieronder leest u wat dit per groep inhoud.

·        Voor het verzorgen van de theorielessen verkeer maken wij gebruik van:

                  - In de groepen 1 t/m 4 krijgen de theoretische verkeerslessen eens in de twee jaar invulling door een 6 tot 8 weken durend

                    verkeersthema.

                    Elke leerling krijgt een keer een verkeersthema in de kleuterbouw en een keer in de middenbouw. Deze thema's voldoen aan de 

                    kerndoelen. Hiernaast hebben we voor de groepen 1 t/m 3 'Rondje verkeer' en voor groep 4 'Stap Vooruit'.

                 - Op Voeten en Fietsen (OVEF) is lesmateriaal voor leerlingen in groep 5 en 6 van het basisonderwijs. In het lesmateriaal komt

                    gedurende het schooljaar een breed scala aan belangrijke onderwerpen aan bod. Aan welke eisen moet een fiets voldoen?

                    Hoe kunnen kinderen zich het beste gedragen in alledaagse maar ook in bijzondere verkeerssituaties? Hoe moet jij je gedrag aanpassen

                    aan weersgesteldheden? Hoe maak je een bewuste vervoerskeuze? Hoe zit dat nu met al die 'pijlen-borden' en voorrangsafspraken?

                    Aan het eind van het schooljaar hebben de leerlingen antwoord gekregen op al deze elementaire vragen rond verkeer en

                    verkeersveiligheid.

                 - De JeugdVerkeersKrant (JVK) is lesmateriaal voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De inhoud van de ‘Jeugd

                    VerkeersKrant’ sluit aan bij het schriftelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.

                    In het lesmateriaal komt gedurende het schooljaar een breed scala aan belangrijke onderwerpen aan bod.

                   JVK bespreekt afwisselende verkeerssituaties in de eigen omgeving en leert kinderen, als voetganger én als fietser, rekening te                       houden met anderen in het verkeer.

                   Sinds dit jaar hebben we het pakket voor groep 8 uitgebreid met ‘de 5 JVK’s van 8 naar 1’. Dit pakket besteedt extra aandacht                         aan de route naar het voortgezet onderwijs.

·         Naast de theorielessen verzorgen wij aanvullende activiteiten op het gebied van praktische, omgevingsgerichte verkeerseducatie om de kinderen kennis,               vaardigheden en juiste normen en waarden binnen het verkeer bij te brengen. Hiervoor worden in de groepen 1 t/m 8 twee tot vier maal per schooljaar                  praktische verkeerslessen verzorgd uit de methode Verkeerskunsten.

 

De activiteiten in Verkeerskunsten zijn ingedeeld aan de hand van drie hoofdthema's:

1. Lopen en oversteken, met activiteiten zoals het lopen op de stoep, het lopen in de groep en de verschillende oversteeksituaties
(groep 1 t/m 4);

2. Fietskunsten, met activiteiten om de basisvaardigheden van het fietsen te oefenen
(groep 1 t/m 8);

3. Fietskunsten in het verkeer, met activiteiten om het deelnemen van de kinderen aan het echte verkeer als fietser te oefenen 

(groep 5 t/m 8).

·         Eens per twee jaar wordt een groot schoolbreed verkeersproject georganiseerd.

·         Eens per jaar wordt voor alle leerlingen uit de bovenbouw een fietsenkeuring georganiseerd. Welke wordt uitgevoerd door de politie.

·         Wij doen jaarlijks mee aan het project Groene Voetstappen.

 

 

Wie zitten er in de commissie?

 

In de verkeerscommissie zitten zowel leerkrachten als ouders van onze school.

 

Leerkrachten:
- Arjan Valster ( voorzitter )

- Angela Maris

- Ylonka van den Berg
- Chantal van Breugel

 

 Ouders:
- Allegonda Bos

- Peggy Lo-A-Njo

- Nesia van Die

- Nienke de Ruiter
- Evelien de Kool

 

 Externen:
- Jan van Echten (politie)

- Patrick Sepers (politie)

 

 

Verkeersouders

Het onderwijs op onze school maken we met elkaar. De rol van de ouders hierbij is van groot belang. Ook voor de realisatie van ons verkeersonderwijs is de steun van ouders onmisbaar. De verkeersouders helpen de school bij verschillende activiteiten, zoals: de fietsenkeuring, praktische verkeerslessen, verkeersweken, enz.

 

Lijkt het u leuk om als verkeersouder actief te zijn binnen onze school. Neem dan contact op met Arjan Valster ( hoofdlocatie ) of Ylonka van den Berg ( dislocatie ).

 

 

 

Wat kunt u zelf doen aan verkeersveiligheid?

 

- breng, indien mogelijk, uw kind lopend of met de fiets naar school,
- loop, op het schoolplein, naast je fiets; dus bij het trottoir afstappen en lopen naar de fietsenstalling,

- houd de ingang vanaf het hek tot aan de oversteekplaats vrij,
- niet parkeren bij de (geel) gemarkeerde stoepranden,

- niet midden op de straat stoppen om uw kind af te zetten bij school,
- parkeer altijd in de parkeervakken,

- houd het trottoir en de rijbaan vrij.

 

Samen zorgen wij op deze manier voor de verkeersveiligheid van onze kinderen.

 

Overig

Heeft u vragen over de verschillende activiteiten, wilt u verkeersouder of commissielid worden, heeft u een suggestie om de verkeerssituatie rond onze school te verbeteren, dan kunt u de verkeerscommissie altijd aanspreken of een bericht sturen naar
info@obsdepiramide.nl.