OR / MR

Ouderraad

Op de Piramide is ook een Ouderraad actief. Deze O.R. houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van vele activiteiten door het jaar heen. Zij beheert tevens de oudergelden. Zij voeren ten behoeve van de kinderen en leerkrachten op school talloze werkzaamheden uit en zijn voor de school uitermate belangrijk.

 

In de Ouderraad zitten namens de ouders

Allegonda Bos, voorzitter
Nienke de Ruiter, penningmeester
Astrid van Steenwijk
Miranda van der Pligt
Janent Rijnsdorp
Naima Farisi
Ilona Endeveld
Tessa Gelton
Patricia Goudart


 Namens de leerkrachten

Jacqueline Willems
Anne-jet Verhoef

 

 

 

Medezeggenschapsraad

 

 

Obs de Piramide heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 5 leerkrachten en 5 ouders.De MR, die bestaat uit ouders en leerkrachten, heeft als doel om samen met de schoolleiding, de Piramide een goede basisschool te laten zijn.

  • Goed onderwijs, professionele en gemotiveerde leerkrachten, betrokken ouders en ruimte voor individuele ontwikkeling van leerlingen hebben onze speciale aandacht. 

De MR heeft bevoegdheden en rechten die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Zo heeft de MR het recht om geinformeerd te worden en recht op overleg om haar toezichthoudende taak uit te kunnen voeren. De MR heeft het recht om initiatief te nemen en voorstellen te doen waarop de schoolleiding moet reageren. Verder zijn in het MR reglement vastgelegd over welke besluiten de MR instemmingsrecht dan wel adviesrecht heeft.

 

De MR heeft een statuut en een reglement die beide openbaar zijn.

Ook de vergaderingen, ca. 6 keer per schooljaar, zijn in principe openbaar. Als u daarbij aanwezig wilt zijn dan kunt u dat aangeven in een email naar mr@obsdepiramide.nl. U ontvangt dan van ons een uitnodiging en de agenda van de vergadering.

De MR publiceert haar notulen op de website van obs de Piramide en rapporteert jaarlijks over haar werkzaamheden in een jaarverslag dat eveneens op de website verschijnt.

Voor meer informatie of suggesties kunnen ouders MR-leden gewoon aanspreken of een email sturen.

 

De huidige MR-leden zijn:

Oudergeleding:

Linda Schagen (secretaris)
Margreet Plomp
Krystle van der Valk
Lenny Wenink
vacature

 

Leerkrachtengeleding:

Jenice Böck
Jessey Westerveld
Sacha Maurits
Ingrid de Meere
Johan Straaten (voorzitter)