Ontwikkelingsgericht leren


Ontwikkelingsgericht onderwijs, wat is dat? 

De Piramide is een school waar ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gegeven. Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat uit van de theorie van Vygotsky. Op de Piramide staan onderstaande begrippen centraal: 

Zone van de naaste ontwikkeling 

Kinderen ontwikkelen zich niet vanzelf. De leerkracht probeert de kinderen zoveel mogelijk te helpen om dat te doen wat ze nog niet zelfstandig kunnen. Natuurlijk oefent het kind wat het al kan, maar samen met de leerkracht wordt steeds een volgende stap gezet. Je creëert zo nieuwe zones van naaste ontwikkeling. Het mag niet gebeuren dat een kind zelfstandig iets moet doen wat het niet beheerst. Als kinderen op dit frustratieniveau werken zal de motivatie gauw verdwijnen. 

Betekenisvol 

Kinderen dienen zoveel mogelijk bezig te zijn met betekenisvolle activiteiten. Leren rondom zaken die voor jou als kind betekenis hebben is een stuk makkelijker dan leren van zaken, die door de volwassene worden opgedrongen. 

Betrokkenheid 

Doordat kinderen veel bezig kunnen zijn met activiteiten die betekenisvol voor ze zijn, blijken zij ook veel meer betrokken bij het onderwijsleerproces. Het onderwijsaanbod richten wij zo in dat leerlingen nieuwsgierig worden naar de wereld om hen heen. Om te zorgen dat de leerlingen betrokken deelnemen aan de activiteit, zorgt de leerkracht dat er uitdagende, zinvolle problemen opgeworpen worden. 

Brede bedoelingen 

Onderwijs bij ons richt zich op brede ontwikkelingsdoelen, waarin zaken als initiatieven nemen, creativiteit in denken en handelen, talige communicatie, verwerven van een plek in de sociale omgeving, materieel handelen voortzetten in verbaal en mentaal handelen, een belangrijke rol spelen. Kinderen moeten zich zo optimaal mogelijk kunnen voorbereiden op hun schoolloopbaan na de basisschool en leren zich staande te houden in een voortdurend veranderende maatschappij. Niet alleen de cognitieve vaardigheden, maar ook de sociale, creatieve en culturele vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Zij leren vaardigheden zelfstandig toe te passen die zij eerst alleen konden inzetten met behulp van een ander. 

Bemiddelende leerkracht 

Belangrijk in ontwikkelingsgericht onderwijs is de centrale plaats van de leerkracht. De leerkracht zorgt voor het evenwicht tussen betekenis voor de leerling, waardoor het plezier in leren en de betrokkenheid wordt vergroot, en de doelen die behaald moeten worden. 

Samen 

Ons uitgangspunt is dat de leerlingen van en met elkaar leren. Steeds vinden zij mogelijkheden om ook dat te doen wat zij eerst anderen zagen doen. De leerkracht vervult hierin een belangrijke rol. Het is van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen school, leerling en ouders. Waarin we een open communicatie hebben, elkaar respecteren en rekening met elkaar houden. Dat de onderlinge zorg voor samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaar een gewoonte wordt. 

Veilige en rijke leeromgeving 

Op de Piramide creëren wij een rijke leeromgeving door activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. In de onderbouw staat spel centraal en in de bovenbouw wordt er gewerkt vanuit onderzoeksactiviteiten. Binnen deze activiteiten wordt gezorgd dat elk kind zich veilig voelt en wordt uitgedaagd tot het nemen van initiatieven. 

Werkwijze 

Om zich te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat een kind vrij is van emotionele belemmering, dat het onderzoekend, nieuwsgierig en ondernemend is en dat het zelfvertrouwen heeft en positief over zichzelf denkt. Het ontwikkelingsgericht onderwijs begint dus bij het scheppen van een goed pedagogisch klimaat. 

Thematisch werken 

We werken op de Piramide thematisch door de hele school. De thema's koppelen we aan de "echte wereld". We brengen bv. een bezoek aan een supermarkt of hotel en halen de echte wereld de school in. In de onderbouw werken we vooral vanuit thematisch spel. In de midden en bovenbouw komt de nadruk steeds meer te liggen op onderzoeksactiviteiten. Dit alles heeft een verbinding met kennis en vaardigheden zoals leren lezen, schrijven en rekenen, wereldoriëntatie en creatieve vakken. 

Spelactiviteiten 

Het spel neemt bij ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw een centrale plaats in, want spelen is leren. Het meest leren kinderen van spelen als je het spel ondersteunt, kinderen uitlokt om verder te denken, ze op ideeën brengt, maar wel voortbouwend op waar de kinderen zelf mee bezig zijn. Ontwikkelingsgericht onderwijs maakt erg veel gebruik van rollenspel. Zowel tijdens het rollenspel als bij de voorbereiding vinden voortdurend interacties plaats en daar leren kinderen van. De interactie tussen kinderen van verschillend ontwikkelingsniveau en interacties met de leerkracht helpen het kind verder in zijn ontwikkeling. De zone van de naaste ontwikkeling kan hier spelenderwijs worden aangesproken. De nadruk ligt daarom ook op gezamenlijke leeractiviteiten in kleine groepjes waaraan kinderen van een verschillend niveau deelnemen. 

Onderzoeksactiviteiten 

In de bovenbouw wordt gewerkt met betekenisvolle activiteiten met een onderzoekskarakter. De leerlingen willen dingen weten, willen onderzoeken. Dat leren ze door mee te doen aan allerlei onderzoeksactiviteiten. De leerkracht speelt hierin een belangrijke rol: hij stelt boeiende thema’s voor, ontwerpt een rijk aanbod van activiteiten, zorgt ervoor dat leerlingen nieuwsgierig worden, gaat in dialoog met de leerling om onderzoeksvragen te laten ontstaan, stelt samen met de leerling een onderzoeksplan op, enzovoorts. 

Wilt u meer informatie over het onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs? http://www.ogo-academie.nl