Hoofdluis-Protocol Basisschool  “De Piramide”                                                                  

 

Teneinde het probleem van hoofdluis bij kinderen op de basisschool zo goed mogelijk te lijf te gaan, is op de Piramide al sinds jaren een aantal zeer betrokken ouders actief.  Zij vormen een team dat de kinderen volgens een vaststaand schema controleert op luizen en neten. Het idee is dat er door vroegtijdige signalering snel behandeling kan plaatsvinden en verdere verspreiding tegengegaan wordt.

Het team van ouders.

Het  team ouders werkt onder supervisie van de directie en de gemandateerde leerkrachten (op elke locatie één).Het team bestaat uit een wisselend aantal enthousiaste ouders/ verzorgers die zich hiervoor hebben opgegeven of zijn gevraagd.

Elk nieuw schooljaar werft de verantwoordelijke leerkracht, samen met de collega’s en ouderraad nieuwe ouders/ verzorgers uit de groep(en).

Ook uit de groep van ouders wordt een coördinerende ouder gevraagd. Zij/hij zal als contactpersoon van de ouders fungeren en overlegt met de leerkrachten.

Er wordt gestreefd naar een groep van 6 ouders per locatie zodat een volledige en werkzame groep ouders kan ontstaan.

(N.B. Het is een goed en logisch gebruik om een ouder niet de groep te geven waar zijn of haar kind inzet.)

Jaarlijks schema.

Een schema wordt in het begin van een nieuw schooljaar vastgesteld en aan alle betrokkenen uitgedeeld. Hierin worden vermeld:

- wie de coördinerende ouder is per locatie

- wie de coördinerende leerkracht is per locatie

- de data waarop de controle plaatsvindt.

- welke ouders dat jaar meedoen.

- hoe de ouders verdeeld zijn over de verschillende groepen.

- waar de instructies te vinden zijn hoe er met luis en neten wordt omgegaan.

 

Logboek.

In het logboek van elke groep is een kort overzicht opgenomen van alle relevante informatie. Deze bestaat uit namen moeders/vaders, data, naam coördinator.

 

Informatie omtrent de controles.

Ouders worden bij inschrijving geïnformeerd over de luizencontroles.

Alle ouders/ verzorgers van nieuw ingeschreven kinderen tekenen bij inschrijving voor akkoord met betrekking tot het controleren op hoofdluis op onze school.

 

Procedure bij constatering van hoofdluis en/of neten

  1. Als bij kinderen hoofdluis en/of neten worden geconstateerd, krijgen alle kinderen uit de groep dezelfde brief mee.

  2. De leerkracht licht dezelfde dag nog de ouders in over het probleem. (Mochten ouders die dag niet bereikbaar zijn, dan de volgende dag)

  3. Na één week volgt de nacontrole.

  4. Mocht duidelijk zijn dat behandeling na één week thuis niet of onvoldoende resultaat oplevert, zal er door de directie, in overleg met de leerkracht en de pluismoeders, een afspraak met de ouders worden gemaakt.

  5. Dit zou kunnen leiden tot de afspraak dat het kind op verzoek van de ouders ziekteverlof opneemt.

  6. Als er binnen 3 weken geen succesvolle verbetering zichtbaar naar het oordeel van de controlerende ouders, kan door de directie besloten worden dat het kind geschorst zal worden voor de duur van het probleem.

Een uitgebreid document vindt u hier: